Spausdinti puslapio vidurį
Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė R. Mackevičienė (2017-05-05, A-469)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo (finansų, apskaitos) arba ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą.
 2. Darbuotojas, turintis viešojo administravimo išsilavinimą, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų.
 3. Savarankiškai būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarko Savivaldybės administracijos gautinų sumų, finansavimo sumų, mokėtinų sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sukauptų pajamų, sąnaudų (savivaldybės, valstybės biudžeto lėšų, valstybinių (perduotų savivaldybėms funkcijoms vykdyti) lėšų ir kitų lėšų) apskaitas.
 2. Tikrina, ar banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitinka apskaitos registrų likučius, ir vykdo einamąją kontrolę.
 3. Sudaro Savivaldybės administracijos pagal asignavimų valdytojams patvirtintas sąmatas (tvarkomų lėšų), mėnesinius, ketvirtinius bei metinius privalomų FVAS ataskaitų paketus, finansines ataskaitas (žemesnio lygio), biudžeto vykdymo ataskaitas, mokesčių ataskaitas.
 4. Fiksuoja visų sąskaitų registrų apyvartas, įrašydamas į suvestinį registrą – Didžiąją knygą. Kontroliuoja analitinės apskaitos likučių sutikrinimą su Didžiąja knyga.
 5. Vykdo einamąją kontrolę, tvarkydamas kasines išlaidas pagal programas, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 6. Kontroliuoja, kad išlaidos neviršytų asignavimų plano ataskaitiniu laikotarpiu, įskaitant patikslinimus, pagal valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, vykdo einamąją kontrolę.
 7. Vykdo Savivaldybės administracijos atsiskaitymus su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis ir organizacijomis, tvarko Savivaldybės administracijos atsiskaitymų apskaitą, su atskaitingais asmenimis sudaro ataskaitas.
 8. Vykdo Savivaldybės tarybos nariams mokėjimus, išmokas, skirtas su jų veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms padengti.
 9. Perveda tvarkomų išlaidų lėšas kitoms institucijoms (pagal sutartis, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus). Priima ir tikrina 4, 5, 6 programų ataskaitas.
 10. Tikrina atskaitingų asmenų avanso apyskaitas, jas registruoja suvesdamas duomenis į kompiuterinę programą.
 11. Įrašo gautose sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose buhalterinių sąskaitų korespondencijas.
 12. Kontroliuoja, ar laiku ir visiškai padengiami įsiskolinimai kreditoriams, ar išieškomi įsiskolinimai iš debitorių (tvarkant priskirtus asignavimus). Pildo mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (formą Nr. 4 – metinę, ketvirtinę).
 13. FVAS ataskaitų paketų duomenis sutikrina su Didžiosios knygos, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (forma Nr. 4) duomenimis.
 14. Sistemingai rengia ir teikia pažymas apie išlaidų, sąmatų vykdymą ir apie nepanaudotų asignavimų likučius.
 15. Teikia pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas ir pajamų mokesčio nuo B klasės deklaracijas.
 16. Tvarko Kelmės apylinkių seniūnijos atsargų apskaitą pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 17. Tvarko Kelmės apylinkių seniūnijos sunaudotų degalų apskaitą, akumuliatorių ir padangų analitinę apskaitą.
 18. Tvarko Kelmės apylinkių seniūnijos numeruotų blankų kiekinę ir suminę apskaitą. Kontroliuoja numeruotų blankų nurašymą ir inventorizacijos atlikimą.
 19. Vykdo einamąją finansų kontrolę, kontroliuodamas atsargų užpajamavimo ir nurašymo teisėtumą.
 20. Sudarydamas kompiuterinius apskaitos registrus, sutikrina registrų įrašų ir buhalterinių apskaitos dokumentų informaciją.
 21. Pateikia reikalingus duomenis programų sąmatų projektams rengti.
 22. Teikia duomenis (tvarkomų lėšų) apie reikalingus programos sąmatų patikslinimus.
 23. Teikia faktiškus duomenis pagal valstybės funkcijas pildyti paraiškoms (lėšoms gauti iš Finansų skyriaus).
 24. Rengia buhalterinių dokumentų, raštų projektus.
 25. Tinkamai saugo pagal kompetenciją priskirtus buhalterinius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia archyvui.
 26. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 27. Atostogų, komandiruočių metu pavaduoja bet kurį skyriaus specialistą, dirbantį pagal darbo sutartį.
 28. Vykdo kitus skyriaus vedėjo su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: