Spausdinti puslapio vidurį
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą.
 2. Savarankiškai susipažinti su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriau­sybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo kolektyvo veiklą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja skyriaus veiklą, garantuoja jos darbą darbuotojų ligos atveju, atostogų ir komandiruočių metu.
 2. Nustato būsimų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes pagal administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją  dėl numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo.
 3. Užtikrina, kad savivaldybės administracijoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus.
 4. Siekia, kad savivaldybės administracijos organizuojamas prekių, paslaugų bei darbų pirkimas būtų atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų.
 5. Koordinuoja viešųjų pirkimų veiklą, skatina konkurenciją, siekia, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos.
 6. Rengia administracijos vidaus tvarkomųjų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia juos tvirtinti administracijos direktoriui.
 7. Sudaro metinius savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planų projektus, atsižvelgdamas į administracijos struktūrinių padalinių pateiktus duomenis.
 8. Pagal administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo nustato būsimų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes.
 9. Rengia ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui įsakymų dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo projektus.
 10. Rengia Viešųjų pirkimų komisijos siunčiamų raštų projektus.
 11. Tiekėjams prašant ar savo iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka patikslina (paaiškina) pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų patikslinimus, paaiškinimus, išskyrus viešojo pirkimo komisijos spren-dimus, perduoda pirkimo vykdytojui (viešojo pirkimo komisijai ar pirkimų organizatoriui).
 12. Nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas dėl administracijos vykdomų viešųjų pirkimų, teikia išvadas dėl pateiktų pretenzijų administracijos direktoriui, išskyrus pretenzijas dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų.
 13. Konsultuoja procedūriniais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais savivaldybės tarybos narius, administracijos darbuotojus, savivaldybės reguliavimo sferos institucijas.
 14. Teikia savivaldybės administracijos specialistams ir seniūnijoms metodinę pagalbą viešųjų pirkimų organizavimo srityje.
 15. Rengia ir teikia pirkimo procedūrų, pirkimo ir kitas ataskaitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kitoms institucijoms.
 16. Analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, pagal poreikį atitinkamai koreguoja administracijos vidaus tvarkomuosius dokumentus.
 17. Vertina rajono savivaldybės administracijos pirkimo sutarčių projektus ir juos derina. Esant reikalui, padeda rengti sutarčių projektus.
 18. Atstovauja savivaldybės administracijai teismuose ir kitose institucijose bei įstaigose pagal skyriaus kompetenciją.
 19. Rengia ir teikia savivaldybės bendruomenei bei visuomenės informavimo institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka informaciją apie administracijos vykdomus viešuosius pirkimus.
 20. Palaiko ryšius su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, spręsdamas jam pavestas užduotis ir turi teisę gauti iš savivaldybės administracijos padalinių duomenis ir dokumentus reikalingus pavestoms užduotims išspręsti.
 21. Atsako už teisingą pirminių buhalterinių dokumentų įforminimą ir pateikimą Apskaitos skyriui.
 22. Garantuoja tinkamą skyriaus dokumentų saugojimą ir atidavimą į archyvą.
 23. Darbuotojo atleidimo iš darbo atveju organizuoja darbuotojui priskirtų (naudojamų)  dokumentų ir turto perdavimą ir priėmimą.
 24. Yra materialiai atsakingas už ilgalaikio, trumpalaikio turto, atsargų kiekinę apskaitą.
 25. Rengia skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus.
 26. Teikia ataskaitas apie skyriaus veiklą.
 27. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 28. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.
 29. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Birželis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: