Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas (2019-06-06, A-667)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1.    Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2.    Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.
3.    Turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu.
4.    Mokėti B1 lygiu vieną iš šių užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų). Mokėjimo lygis nustatomas vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas).
5.    Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6.    Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo.
7.    Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
8.    Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
9.    Gebėti  stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą.
10.    Gebėti planuoti ir organizuoti padalinio darbą, vykdant nuostatuose nustatytas funkcijas.
11.    Žinoti švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
12.    Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

1.    Organizuoja skyriaus veiklą, užtikrina jo ritmingą darbą darbuotojų  ligos atveju, atostogų metu.
2.    Užtikrina rajono švietimo, kultūros ir sporto sistemų funkcionavimą ir plėtotę, vadybinės veiklos kokybę, pozityvią švietimo įstaigų kaitą.
3.    Užtikrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo, kultūros ministerijų bei kitų institucijų teisės aktų įgyvendinimą rajono mokyklose ir kultūros įstaigose.
4.    Organizuoja švietimo, kultūros ir sporto savivaldybės strateginio plano, metinių švietimo, kultūros ir sporto veiklos programų rengimą ir jų vykdymą; rengia metines strateginio planavimo įvykdymo ataskaitas.
5.    Rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir įsakymų švietimo, kultūros ir sporto klausimais projektus pagal kompetenciją kontroliuoja jų įgyvendinimą.
6.    Atsako už rajono ugdymo bei kultūros įstaigų veiklos koordinavimą ir jų materialinių sąlygų užtikrinimą, ryšius su ūkinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.
7.    Vadovauja ugdymo įstaigų vadovų atestacijos komisijai.
8.    Prižiūri savivaldybės švietimo įstaigas Bendrųjų švietimo įstaigų priežiūros nuostatų nustatyta tvarka, vertina švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų veiklos kokybę, organizuoja baigiamųjų egzaminų vykdymą ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka.
9.    Dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros ir sporto dalį. Konsultuoja mokyklas ir kultūros įstaigas metinių veiklos ir tikslinių programų parengimo klausimais, siekia, kad joms būtų skirtas reikiamas finansavimas.
10.    Inicijuoja ES ir kitų fondų finansuojamų projektų rengimą ir įgyvendinimą.
11.    Organizuoja arba dalyvauja įvairių komisijų darbe, sprendžiant švietimo, kultūros ir sporto klausimus. Teikia siūlymus savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui švietimo, kultūros ir sporto veiklos ir kontrolės klausimais.
12.    Skiria skyriaus darbuotojams ilgalaikius ir trumpalaikius pavedimus, vertina jų darbą.
13.    Koordinuoja ir kontroliuoja švietimo, kultūros įstaigų vadovų darbą, teikia savivaldybės merui, savivaldybės tarybai siūlymus dėl jų skatinimo bei patraukimo drausminėn bei materialinėn atsakomybėn.
14.    Koordinuoja skyriaus ir savivaldybės mokyklų bei kultūros įstaigų bendradarbiavimą su savi-valdybės administracijos kitais padaliniais, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis bei kitomis institucijomis ir įstaigomis, siekia, kad keliami klausimai būtų išspręsti efektyviai ir laiku.
15.    Atstovauja savivaldybės ir švietimo bei kultūros įstaigų interesams pagal savo kompetenciją sprendžiant švietimo, kultūros ir sporto problemas, uždavinius ir kitus su skyriaus veikla susijusius klausimus įvairiose institucijose ir renginiuose, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus bei pareiškimus, informuoja visuomenę švietimo, kultūros ir sporto veiklos klausimais.
16.    Analizuoja įstaigų etatų užpildomumą, jų reikalingumą. Teikia pasiūlymus ir rengia sprendimų projektus dėl įstaigų etatų struktūros, vadovų darbo apmokėjimo koeficientų nustatymo.
17.    Atlieka darbų organizavimą, nustatant metines užduotis švietimo, kultūros įstaigų vadovams ir vykdant jų kasmetinės veiklos vertinimą.
18.    Rengia švietimo, kultūros įstaigų vadovų pareigybių aprašymus.
19.    Teikia savivaldybės tarybai siūlymus ir sprendimų projektus dėl savivaldybės visų tipų švietimo ir kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo.
20.    Pagal kompetenciją leidžia įsakymus, nurodymus, kuriuos privalo vykdyti švietimo, kultūros ir sporto padalinio ir pavaldžių įstaigų darbuotojai. Kontroliuoja jų vykdymą. Sistemingai rengia skyriaus darbuotojų, ugdymo įstaigų vadovų seminarus.
21.    Organizuoja gyventojų priėmimą bei jų pareiškimų, raštiškų ir žodinių skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, vykdo jų tyrimo kontrolę.
22.    Rengia skyriaus nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus.
23.    Teikia ataskaitas apie skyriaus veiklą.
24.    Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.
25.    Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
26.    Vykdo kitus mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Gruodis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: