Spausdinti puslapio vidurį
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų rengimo, koordinavimo ir įgyvendinimo bei strateginių planų rengimo srityse.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 6. Mokėti bent vieną Europos Sąjungos oficialią (anglų, prancūzų, vokiečių, italų) kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Siekdamas vykdyti skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą. Užtikrina skyriaus veiklą darbuotojų ligos, atostogų metu.
 2. Siekdamas pritraukti papildomą finansavimą, analizuoja informaciją apie galimybes gauti finan-sinę paramą iš ES, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių. Identifikuoja galin-čius gauti paramą projektus, inicijuoja investicinių projektų ir kitų dokumentų rengimą. Inicijuoja teikiamų projektinių pasiūlymų, paraiškų ir kitų dokumentų, reikalingų paramai gauti, rengimą.
 3. Administruoja lėšas, skiriamas iš Savivaldybės biudžeto investiciniams projektams, paraiškoms rengti ir kitoms veikloms, susijusioms su projektais, apmokėti.
 4. Savivaldybei siekiant optimaliausio projektų įgyvendinimo, inicijuoja, teikdamas informaciją, Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimus, kuriais sudaromi ar keičiami regiono projektų sąrašai dėl Kelmės rajono savivaldybės naujų projektų įtraukimo, projektų aprašymų, numatomų projektų veiklų, projektų biudžetų, paraiškų teikimo terminų ar šių duomenų.
 5. Siekdamas tinkamai įgyvendinti paramos lėšomis remiamus projektus, koordinuoja Savivaldybės projektų, finansuojamų ES fondų, kitų fondų ir programų lėšomis, vykdymo procesą, planuoja projektų finansavimo šaltinius, koordinuoja priskirtų projektų administravimo ir valdymo procesą, bendradarbiauja su paramos davėjų institucijomis, projektų dalyviais.
 6. Siekdamas tinkamo Savivaldybės atstovavimo regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu strateginio planavimo, užtikrina išsamų informacijos pateikimą regioninius, nacionalinius plėtros planus rengiančioms organizacijoms ar regioninius projektus vykdančioms institucijoms, koordinuoja regioninių projektų eigą.
 7. Savivaldybei siekiant planingos plėtros, organizuoja strateginio planavimo procesą savivaldybėje: koordinuoja Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimą, jų atnaujiną, stebi jų įgyvendinimą; koordinuoja strateginių dokumentų vykdymo ataskaitų rengimą. Vykdydamas šią funkciją bendradarbiauja su Savivaldybės skyriais, Savivaldybei pavaldžiomis įmonėmis, biudžetinėmis įstaigomis, socialiniais-ekonominiais partneriais.
 8. Konsultuoja pagal kompetenciją strateginio planavimo, projektų paraiškų rengimo klausimais Savivaldybės skyrius, biudžetines įstaigas, socialinius-ekonominius partnerius.
 9. Dalyvauja kuriant Savivaldybės verslo plėtros strategiją, rengiant ir įgyvendinant smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programas bei priemones;
 10. Teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl rajono ilgalaikės plėtros strategijos formavimo.
 11. Inicijuoja Savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo esamos padėties įvertinimą.
 12. Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, kuriuos pristato rajono savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose.
 13. Organizuoja gyventojų priėmimą bei jų pareiškimų, raštiškų ir žodinių skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, vykdo jų tyrimo kontrolę.
 14. Pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.
 15. Vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia jų dokumentus ir sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą.
 16. Rengia skyriaus nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus.
 17. Teikia ataskaitas apie skyriaus veiklą.
 18. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 19. Skyriuje įgyvendina darbuotojų saugos priemones.
 20. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: