Spausdinti puslapio vidurį
Jaunimo reikalų koordinatorius (2020-05-14, PA-112)

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu nei B1 lygiu;

3. išmanyti jaunimo politiką reglamentuojančius teisės aktus, gebėti jais vadovautis ir juos taikyti, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;

4. turėti veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;

5. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;

6. turėti bendravimo ir organizacinių įgūdžių, reikalingų bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovais, jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, atlieka šias funkcijas:

1. siekdamas užtikrinti tinkamą jaunimo interesų atstovavimą savivaldybėje:

1.1. nesant savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, organizuoja visuotinį jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, viešą susirinkimą, kuriame išrenkami jaunimo atstovai į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą;

1.2. administruoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai;

1.3. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimu tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją ir teikia pasiūlymus;

1.4. analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje;

2. siekdamas užtikrinti faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje:
2.1. renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
2.2. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą ir dalyvauja jį atliekant;

3. rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai savivaldybėje užtikrinti;

4. konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą savivaldybėje, bei vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes, taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais;

5. siekdamas skatinti aktyvią jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, jos plėtrą:
5.1. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą bei kontroliuoja finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje įgyvendinimą;
5.2. kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, šiais klausimais konsultuoja jaunus žmones bei jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;

6. siekdamas užtikrinti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą savivaldybėje, inicijuoja jaunimo informavimo ir konsultavimo taško (-ų) ar centro steigimą bei teikia siūlymus ir rekomendacijas kokybiškai veiklai palaikyti;

7. koordinuoja su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą, kurių trukmė gali būti įvairi, savivaldybėje;

8. inicijuoja ir dalyvauja rengiant ilgalaikes savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijas, priemonių planus, užtikrina jų įgyvendinimą ir stebėseną savivaldybės teritorijoje;

9. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;

10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl 5.1–5.9 papunkčiuose nurodomų funkcijų, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl savivaldybės strateginių planų ir jų priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje ir siūlymus dėl socialinių paslaugų jaunimui plėtros savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;

11. skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais, sprendžiant jaunimo problemas;

12. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota jaunimo politiką įgyvendinančia institucija ir kitomis institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;

13. siekdamas perimti ir pasidalyti gerosios patirties pavyzdžiais jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais:
13.1. bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, plėtoja bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis ir kitomis organizacijomis, veikiančiomis jaunimo politikos srityje;
13.2. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei patirties, sukauptos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje, perdavimą užsienio šalims;

14. organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais;

15. dalyvauja Europos Sąjungos projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, nacionalinių ir tarptautinių programų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu, rengimo bei įgyvendinimo procesuose;

16. informuoja ir konsultuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis projektinės veiklos finansavimo ir kitais klausimais;

17. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras susijusias su jaunimo politikos įgyvendinimu;

18. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją ruošia ir teikia informaciją darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės interneto svetainės priežiūrą, valstybės, savivaldybės ir kitoms institucijoms ir įstaigoms, spaudai informacinius pranešimus, apibendrinimus susijusius su jaunimo politikos įgyvendinimu ir atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;

19. apie savo veiklą informuoja Kelmės rajono savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetą, savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą (esant poreikiui);

20. vykdo kitus, su savo funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus  pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Birželis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: