Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Informacija rajono gyventojams

Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja rajono gyventojus, kad, vadovaujantis Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2018-07-04, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedu Kelmės rajono savivaldybė:

Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis  į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 (Agailių vs., Antaniškių k., Aukštiškių glž.st.k., Aukštiškių k.,  Bulavėnų k., Budraičių k., Budriūnų k., Budų k., Cigelnės k., Galminaičių k., Gedvilaičių k., Gembutiškės k., Girininkų k., Gudelių k.,  Jagminiškės k., Kaimalės k., Kalniškių vs., Kalvių k., Kamenkos k., Kazankos k., Kaimalės vs., Kelmynų k., Kiaunorių k., Kleitiškių k., Kručų k., Kuprių vs., Kuršių k., Lapučių k., Leošinos k.,  Medingėnų k., Mosteikių k., Medsodžių k., Mergaklonio k., Miežučių k., Mockaičių k., Naukaimio k., Pagauštvinio k., Pagirio vs.,Pajuodupio k., Paliesio k., Paraskalnio k., Pašakarnio k., Pašimšės k., Patytaukio k., Paulišių k., Pavydų k., Pavygailių k., Paežerio k., Peldžių k., Pežų k., Pivoraičių k., Plauginių k., Plekaičių k., Rutelių k., Simaniškių k., Skogalio k., Spudžių k., Šedbarų k., Šeimylaukio k., Šimšos k., Šukiškių k., Tytuvėnai, Tytuvėnėlių k., Tolučių k., Trainaičių k., Užpelkių glž.st.k., Užpelkių k., Vaitkaičių k., Vičių k., Tytuvėnėlių glž.st.k., Žaliknio k.; Žarų k., Žilaičių k.) yra įtraukta į priedo III dalį.

Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-264 „Dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių, nurodytų sprendime 2014/709/ES, taikymo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimu”, sprendimo 2014/709/ES priedo III dalyje nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų kiaulių laikytojams yra taikomi 18-39 punktų reikalavimai.

 Kiaulių laikytojų kiaulės Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti vežamos, jeigu:

1. jų laikymo vieta atitinka Biologinio saugumo priemonių reikalavimus kiaulių laikymo vietose;

2. jos jų laikymo vietoje buvo laikomos ne mažiau kaip 30 dienų nuo patekimo į ją arba nuo jų atsivedimo ir jeigu ne mažiau kaip 30 dienų iki kiaulių išvežimo į jų laikymo vietą nebuvo įvežta nė viena kiaulė iš spendimo 2014/709/ES priedo II–IV dalyse nurodytų teritorijų;

3. per 15 dienų iki numatomo kiaulių išvežimo įgaliotojo ar valstybinio veterinarijos gydytojo paimti kiaulių kraujo mėginiai buvo ištirti dėl Afrikinio Kiaulių Maro (toliau- AKM) ir gauti neigiami AKM tyrimų rezultatai;

4. valstybinis veterinarijos gydytojas išvežimo dieną atliko kiaulių klinikinį tyrimą dėl AKM ir išdavė Veterinarijos pažymėjimą.

Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir  kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose ” 4.4. punktą, kiaulių laikytojai privalo:

1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau-VMVT) teritorinį padalinį arba įgaliotąjį veterinarijos gydytoją apie nugaišusias kiaules,

2. laikantiems kiaules užkrėstoje teritorijoje, ne vėliau kaip prieš 3 dienas informuoti VMVT teritorinį padalinį arba įgaliotąjį veterinarijos gydytoją apie kiaulės skerdimą savo reikmėms, kad įgaliotasis arba valstybinis veterinarijos gydytojas po skerdimo ją apžiūrėtų, įvertintų patologinius anatominius pakitimus ir, esant gyvūnų užkrečiamosios ligos įtarimui, paimtų mėginius AKM tyrimams.

Pagal Europos komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, III priede įtrauktą teritoriją, informuojame, kad jose esantys medžioklės plotai yra naudojami medžiotojų būrelio „Tytuva“, medžiotojų - žvejų klubo „Slanka“, medžiotojų klubo „Šilas“, Kiaunorių medžiotojų būrelio ir medžiotojų klubo

„Miškotvarkininkas“. Šių medžioklės plotų naudotojai pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir  kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose ” papildomai turi laikytis šių 2.5.2, 2.5.3, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1.3 punktų reikalavimų:

1. Draudžiama išvežti šernus:

 1.1. iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes ir trečiąsias šalis,

1.2. iš užkrėstos ir padidintos rizikos teritorijų į kitas Lietuvos Respublikos teritorijas,

1.3. iš užkrėstos teritorijos į padidintos rizikos teritoriją ir atvirkščiai,

1.4. išvežti į Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybes nares ir trečiąsias šalis bei į kitas Lietuvos Respublikos teritorijas užkrėstoje teritorijoje sumedžiotų šernų mėsą ir iš jos pagamintus pusgaminius ir gaminius, iš šių šernų susidariusius šalutinius gyvūninius produktus (toliau – ŠGP), įskaitant ir šernų trofėjus;

1.5. privatiems veterinarijos gydytojams, vykdantiems veiklą užkrėstoje teritorijoje, atlikti šernų trichineliozės tyrimus;

2. Nustatyta, kad:

2.1. užkrėstoje teritorijoje sumedžiotų šernų mėsa turi būti pažymima (bet kuriuo medžiotojams tinkamu būdu taip, kad būtų užtikrintas mėsos atsekamumas) ir saugoma su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniu padaliniu iš anksto suderintoje vietoje, kol bus gauti sumedžiotų šernų AKM  tyrimų rezultatai;

  2.2. tik atlikus iš užkrėstoje teritorijoje sumedžiotų šernų paimtų mėginių AKM tyrimus ir gavus jų neigiamus rezultatus, šernų mėsą galima naudoti maistui;

  2.3. šernų, sumedžiotų užkrėstoje ir padidintos rizikos teritorijose, mėsa, iš jos pagaminti pusgaminiai ir gaminiai, tiekiami rinkai, turi būti paženklinti nacionaliniu sveikumo ženklu ar nacionaliniu atpažinimo žymeniu, kaip nustatyta Nacionalinio atpažinimo žymens ir nacionalinio sveikumo ženklo naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. B1-373 „Dėl Nacionalinio atpažinimo žymens ir nacionalinio sveikumo ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.4. šernų ir kiaulių gaišenos, AKM užsikrėtę sumedžioti šernai, jų skerdenos ar mėsa visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti tvarkomos pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1385/2013 (OL 2013 L 354, p. 86), 12 straipsnį kaip I kategorijos ŠGP arba, nukrypstant nuo reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12 straipsnio, suderinus su VMVT teritoriniu padaliniu pagal reglamento (EB) Nr. 1069/2009 19 straipsnio 1 dalies e punktą.  AKM užsikrėtę sumedžioti šernai, jų skerdenos ar mėsa, apdoroti AKM sukėlėjus veikiančiais veterinariniais biocidiniais produktais, gali būti, suderinus su VMVT teritoriniu padaliniu, sudedami į sandarią ir rakinamą gyvūninių atliekų duobę, esančią tame pačiame medžioklės ploto vienete, kuriame buvo sumedžioti AKM užsikrėtę šernai;

3. Nurodyta iš visų šernų, sumedžiotų užkrėstoje teritorijoje, būtų imami kraujo ir organų (blužnies, inksto (-ų) ir antryklinių arba žarnų pasaito limfinių mazgų) mėginiai AKM tyrimams (kraujo mėginiai tiriami imunofermentinės analizės (toliau – IFA), o organų – polimerazinės grandininės reakcijos (toliau – PGR) metodu) ir papildomai būtų imami ir atskirai supakuojami diafragmos mėginiai trichineliozės tyrimams. Mėginiai turi būti pristatomi į VMVT teritorinį padalinį arba NMVRVI. Kartu su mėginiais turi būti pateikiami tinkamai užpildyti Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktas ir Mėginių paėmimo trichinelių lervoms nustatyti aktas, kurių formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“. Mėginiai turi būti supakuoti taip, kad iš jų neišbėgtų kraujas ir kt. skysčiai ir nebūtų užteršta aplinka ir išplatinta liga.  

Savivaldybės administracijos direktorė,                                                                
Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkė Irena Sirusienė                                      

Parengta pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kelmės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2018-07-04 raštą  Nr. 35-(35.5)-101.

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Liepa
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: