Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Viešosios ir administracinės paslaugos
 
 

 

 
LIETUVOS PASLAUGŲ KATALOGAS
Čia galite prisijungti prie įvairių elektroninių paslaugų sistemų.
 

 


Kas yra paslaugų katalogas?
Administracinių ir viešųjų paslaugų katalogas (toliau - Paslaugų katalogas) - tai įrankis, leidžiantis Lietuvos gyventojams, verslo subjektams, viešojo sektoriaus institucijoms ir užsieniečiams vienoje vietoje lengvai gauti informaciją apie visas Lietuvos viešojo administravimo institucijų teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas.
 
Kodėl reikia Paslaugų katalogo?
Kitaip nei užsienio šalyse, nei vienas iš šiuo metu Lietuvoje esančių paslaugų katalogų neapima visų paslaugų: katalogai yra skirti tik vienai konkrečiai siaurai paslaugų sričiai (pvz., paslaugos verslui), ar paslaugoms, teikiamoms tik vienu būdu/kanalu (pvz., el. paslaugoms). Dėl šios priežasties iki šiol Lietuvos paslaugų gavėjams, t.y. gyventojams, verslui ir kt., nėra sudaryta galimybė vienoje vietoje rasti aktualią informaciją apie visas paslaugas, jis priverstas naviguoti tarp skirtingų portalų ir informacijos šaltinių.
 
Kodėl jums naudinga naudotis paslaugų katalogu?
  • Paslaugų kataloge nurodyti visų šalies viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų sąrašai bei detalūs jų aprašymai;
  • Paslaugų katalogas vienoje vietoje suteikia informaciją apie viešojo administravimo institucijų teikiams paslaugas su mažiausiomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis;
  • Paslaugų katalogasprisideda prie valstybės viešojo administravimo efektyvumo ir valstybės išlaidų taupymo.
 
Paslaugų katalogo portale pateikiamas Lietuvos paslaugų sąrašas, detalūs paslaugų aprašymai, patogi paieška pagal pasirinktus kriterijus ir draugiška vartotojui aplinka. Portalas yra skirtas:

 


KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

(Sąrašas elektroniniuose valdžios vartuose)
Apskaitos skyriaus teikiamos paslaugos

1.
2. Archyvo pažymų apie draudžiamąsias pajamas išdavimas asmenims, dirbusiems savivaldybėje
   


Architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamos paslaugos

1. Adresų (numerių pastatams, patalpoms ir butams) suteikimas ir keitimas
2. Leidimo išorinei vaizdinei reklamai įrengti išdavimas
3. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas
4. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
Valstybės rinkliavų dydžiai eurais už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą
5. Pasiūlymų teikimas dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
6. Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas
7. Sutarčių, reglamentų su valdytojais sudarymas dėl kultūros paveldo objektų apsaugos
8. Tarpininkavimas tarp asmenų ir Kultūros vertybių apsaugos departamento
9. Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugomus želdinius, taip pat ir augančius kultūros paveldo objektų teritorijose išdavimas
10. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas
11. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimas
12. Teritorijų planavimo dokumentų registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre
13. Sąlygų vandens gavybos gręžiniams projektuoti ir įsirengti išdavimas
14. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą
15. Pritarimas parengtiems projektiniams pasiūlymams


Bendrojo priėmimo skyriaus teikiamos paslaugos

1. Savivaldybės tarybos, valdybos, mero, administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų kopijų išdavimas
2. Likviduotų juridinių asmenų archyvo pažymų išdavimas
3. Archyvo pažymų apie darbo stažą išdavimas asmenims, dirbusiems savivaldybėje 
4. Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų priėmimas toliau saugoti


Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus teikiamos paslaugos

1. Archyvo pažymų apie darbo stažą ir draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas asmenims, dirbusiems ugdymo ir kultūros įstaigose
   


Finansų skyriaus teikiamos paslaugos

1.
2.


Socialinės paramos skyriaus teikiamos paslaugos

1. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas
2. Dokumentų rengimas teikimui skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms (įmotėms) arba tėvams, išauginusiems iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų
3. Globos (rūpybos) ir globos (rūpybos) tikslinio priedo skyrimas
4. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas
5. Išmokos už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas
6. Išmokos vaikui skyrimas
7. Išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems skyrimas
8. Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą sovietinėje armijoje, skyrimas
9. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją
10. Paramos mirties atveju skyrimas
11. Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas
12. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymas
13. Tikslinių kompensacijų skyrimas
14. Pažymų apie gaunamas išmokas išdavimas
15. Socialinės paramos mokiniams skyrimas
16. Socialinės pašalpos skyrimas
17. Socialinių paslaugų skyrimas
18. Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas, neįgaliojo pažymėjimų išdavimas ir keitimas
19. Transporto išlaidų kompensacijos ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, skyrimas
20. Šalpos pensijų skyrimas
21. Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas
22. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
23. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
24. Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliesiems
25. Vienkartinės piniginės socialinės paramos skyrimas iš savivaldybės biudžeto lėšų
26. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas
27. Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas
28. Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) nesusietus giminystės ryšiais vaikus
29. Tėvų globos netekusių vaikų trumpalaikė (ilgalaikė) socialinė globa šeimoje
30. Studijų rėmimo programos lėšų skyrimas 
31. Vienkartinės vaiko gimimo išmokos skyrimas iš savivaldybės biudžeto lėšų
32. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas
33. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
34. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims (parama maisto produktais) skyrimas
35. Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų vaiko laikiniesiems globėjams (rūpintojams) skyrimas
36. Išmoka įvaikinus vaiką


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikiamos paslaugos

1. Asmenų konsultavimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kompetencijos klausimais
2. Skundų ir prašymų nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas
3. Prašymų nagrinėjimas dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo


Teisės ir personalo skyriaus teikiamos paslaugos

1. Įmonių, įstaigų, organizacijų, pavaldžių savivaldybei, konsultavimas įvairiais teisiniais klausimais. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų priėmimas ir konsultavimas jiems rūpimais klausimais
2. Įstaigos darbuotojų ir kitų institucijų vadovų ir darbuotojų konsultavimas darbo teisės ir kitais klausimais
3. Rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojų bei kitų asmenų kalbos klausimais konsultavimas
4. Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas ir prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą priėmimas
5. Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų, kitų įstaigų, pavienių asmenų konsultavimas dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą klausimais
6. Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų, kitų įstaigų konsultavimas civilinės saugos klausimais
   
  Civilinės metrikacijos poskyrio teikiamos paslaugos
1. Tėvystės pripažinimo registravimas
Prašymo įregistruoti tėvystės pripažinimą forma
   
2. Prašymo forma
 
 
3. Prašymo forma
 
 
4. Prašymo registruoti forma
Prašymo įtraukti į apskaitą užsienyje gimusį vaiką forma
 
 
5. Prašymo regitruoti ištuoką forma
Prašymo įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką forma
 
 
6. Įvaikinimo registravimas
Prašymo išduoti gimimo liudijimą po įvaikinimo įregistravimo forma
   
7. Prašymo forma
 
 
8. Mirties registravimas
Prašymo forma
   
9. Prašymo forma
Prašymo įtraukti į apskaitą forma
 
 
10.
   
11.
   
12.
   
13. Pažyma, patvirtinti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą
Prašymo forma
   
14. Užsienio valstybėje registruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
Prašymo forma
   
15. Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą
Prašymo forma
   
16. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą
Prašymo forma
   
17. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
Prašymo forma
   
18. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
Prašymo forma


Turto valdymo skyriaus teikiamos paslaugos

1. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
2. Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
3. Leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas
4. Leidimų verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas
5. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
6. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
7. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
8. Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
9. Licencijos kopijos, licencijos kopijos dublikato keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas
10. Socialinio būsto nuomos paslaugos teikimas
11. Paramos būstui įsigyti teikimas
12. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir administravimą paslaugos teikimas
13. Pažymos apie statinio (patalpos) naudojimo atitiktį nustatytai (įregistruotai Nekilnojamojo turto registre) statinio (patalpos) paskirčiai, taip pat statinio (patalpos) tinkamumą naujai paskirčiai, kai neatliekami rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai, išdavimas
14. Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimasŽemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus teikiamos paslaugos

1. Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimo administravimas
2. Draudimo įmokų dalinio kompensavimo administravimas
3. Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo administravimas
4. Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas
5. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas
6. Paramos už pieną ir pienines karves administravimas
7. Žemės ūkio ir kaimo valdų registravimas/atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą išdavimas
8. Ūkininko ūkio įregistravimas/išregistravimas, duomenų atnaujinimas Ūkininko ūkio registre
9. Paraiškų ir papildomų dokumentų tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ir kitus plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas
10. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų padarytų nuostolių įvertinimas, likvidavimo ir priežiūros įgyvendinimas
11. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams
12. Prašymų atlikti melioracijos statinių remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas
13. Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotuose žemėse išdavimas
14. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, perregistravimas žemės ūkio technikos registre bei dokumentų išdavimas
15. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros atlikimas
16. Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimas
17. Gyventojų prašymų, skundų bei pasiūlymų priėmimas ir nagrinėjimas
18 Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimas


Seniūnijose teikiamos paslaugos

1. Gyvenamosios vietos deklaravimas
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas
3. Gyvenamosios vietos deklaracijų pildymas asmeniui išvykstant iš LR
4. Pažymos išdavimas apie deklaruotą gyvenamąją vietą
5. Asmenų įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
6. Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
7. Pažymos patalpų savininkams (bendraturčiams) išdavimas
8. Pažymėjimo, skirto pristatyti VĮ Registrų centro Šiaulių filialui, išdavimas
9. Pažymos apie seniūnijos gyventojus išdavimas
10. Pažymos apie asmens palaidojimo vietą išdavimas
11. Leidimo laidoti seniūnijos kapinėse išdavimas
12. Mirties įregistravimas
13. Pažymos išdavimas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išlaidas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams
14. Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
15. Pažymos, kad asmuo (šeima) gyvena savivaldybei priklausančiame bute, išdavimas
16. Mokesčių už socialinio būsto nuomą surinkimas
17. Leidimų prekiauti savivaldybės tarybos nustatytose, viešose vietose išdavimas
18. Gyventojų prašymų, skundų nagrinėjimas
19. Įgaliojimų tvirtinimas
20. Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas
21. Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas
22. Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas
23. Maisto produktų iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims organizavimas
24. Prašymų skirti socialinę paramą priėmimas
25. Prašymų teikti socialines paslaugas priėmimas
26. Dokumentų rengimas teikimui skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms, įvaikinusioms, išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms septynis ir daugiau vaikų
27. Prašymų skirti vienkartinę paramą priėmimas ir dokumentų suruošimas
28. Prašymų priėmimas paramos teikimui bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą
29. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas ir konsultavimas
30. Žemės ūkio valdų administravimas ir konsultavimas
31. Medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos žemės ūkiui nustatymas
32. Leidimų išdavimas prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose
33. Leidimų organizuoti masinius renginius išdavimas
34. Gyventojų prašymų, skundų nagrinėjimas seniūnijose
35. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimas
Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gruodis
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: