Print the middle of the page
Kelmė district municipality,
Vytauto Didžiojo st. 58, 86143 Kelmė
Budget office code 188768730, Register of Legal Entities
Phone/Fax (8 427) 69052,
E-mail info@kelme.lt
Pedagoginė psichologinė tarnyba _LIT
2011.10.19

KELMĖS RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA (toliau - tarnyba) yra savivaldybės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai biudžetinė įstaiga.

ADRESAS: J. Janonio g. 11, LT-86132 Kelmė.

TIKSLAS - didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

MISIJA

Svarbiausia tarnybos funkcija - vaiko vertinimas Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Kiekvienam 3-18 (turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių - iki 21 metų) metų asmeniui prieinamas kokybiškas ugdymo (-si) problemų įvertinimas, jų optimalus sprendimas, ugdymo vietos bei formos suradimas. Vertinimas suvokiamas ne kaip tikslas, o kaip pagalbos, šeimos / vaiko įgalinimo priemonė. Pakankama tarnybos specialistų orientacija į asmens / vaiko situacijos analizę, į sisteminį negalės situacijos pažinimą, visų ugdymo proceso dalyvių kooperaciją.

VIZIJA

Suformuota racionali ir efektyvi rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės pagalbos savarankiška organizacija, siekianti dirbti komandinės veiklos, visapusiškumo, natūralumo, tęstinumo, specialiųjų ugdymo (-si) poreikių (toliau - SUP) įvertinimo ir tenkinimo vienovės, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais, gebanti teikti įvairiapusę pagalbą artimiausioje vaiko aplinkoje bendradarbiaujant su šeima ir mokykla.

UŽDAVINIAI:

● kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;
● stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;
● padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

VEIKLA

1. DIAGNOSTINIS-KONSULTACINIS DARBAS

● Kelmės rajono švietimo įstaigose ugdomų ir neorganizuotų vaikų įvertinimas, nustatant vaiko pedagoginės psichologinės problemos esmę, pagrindinius jos bruožus ir priežastis, teikiant išvadas dėl vaiko pedagoginės psichologinės problemos, rekomenduojant tolesnę ugdymo programą ir būdus.
● Specialiųjų poreikių vaikų psichologinio pedagoginio pažinimo, bendrojo ir specialiojo ugdymo metodų paieška ir tobulinimas.
● Psichologinių problemų turinčių mokinių, jų tėvų (globėjų ar rūpintojų), mokytojų individualus konsultavimas.
● Neugdomų švietimo įstaigose ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos sutrikimų korekcija.

2. PREVENCINIS DARBAS

Dalyvavimas prevencinėse švietimo įstaigų programose (pagal mokyklų bendruomenių užsakymus).
Psichologinė pagalba švietimo įstaigų bendruomenėms (pedagogams, tėvams, vaikams), siekiant užtikrinti sėkmingą vaikų adaptaciją švietimo įstaigoje.

3. METODINIS-ŠVIETĖJIŠKAS DARBAS

● Konferencijų, seminarų, paskaitų, diskusijų organizavimas aktualiais psichologijos ir specialiojo ugdymo klausimais.
● Metodinės konsultacijos švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, specialiojo ugdymo komisijų nariams, specialistams ir pedagogams.
● Metodinių rekomendacijų darbui su specialiųjų poreikių vaikais rengimas.

4. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

● Bendradarbiavimas su specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (toliau - SPPC) specialistais, rengiančiais specialųjį ugdymą reglamentuojančius dokumentus, bei kitų rajonų pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis.
● Konsultacinė pagalba socialinės rizikos šeimoms, siunčiamoms Vaiko teisių apsaugos tarnybos.

SPECIALISTAI

Tarnybos specialistai kompleksiškai įvertina vaiko raidos ypatumus, atlieka išsamų psichologinį, pedagoginį mokinio vertinimą ir įvardija mokymosi sunkumų priežastis, parengia atlikto vertinimo išvadas.

TARNYBOS DIREKTORIUS rūpinasi tarnybos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, atstovauja tarnybai kitose institucijose, užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, darbuotojų profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią aplinką.

Direktorė Laura Šumskienė - 1 kab., tel. (8 427) 61184

NEUROLOGAS nustato vaiko neurologinį sutrikimą, jo esmę ir priežastis, įvertina pedagoginę, psichologinę problemą medicininiu aspektu ir teikia rekomendacijas dėl vaiko sveikatos būklės, rekomenduoja kitų gydytojų konsultacijas, prireikus skiria gydymą.

Virginija Juškienė - 1 kab., tel. (8 427) 61184

PSICHOLOGAS tiria ir įvertina vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai. Teikia individualias konsultacijas vaikams, tėvams ir pedagogams.

Vitalija Monkienė - 2 kab., tel. (8 427) 61184

LOGOPEDAS tiria ir įvertina vaiko kalbinius gebėjimus, teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo. Vykdo neugdomų švietimo įstaigose ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos sutrikimų korekciją.

Jūratė Dauskurdytė - 3 kab., tel. (8 427) 61184
Dovilė Griciūtė - 3 kab., tel. (8 427) 61184

SPECIALUSIS PEDAGOGAS įvertina vaiko akademinių pasiekimų lygį, numato jam tinkamą ugdymo programą, teikia rekomendacijas tėvams (globėjams), pedagogams dėl specialiosios pedagoginės pagalbos vaikui.

Liuda Bartkuvienė - 4 kab., tel. (8 427) 61184
Gilija Gajauskienė - 1 kab., tel. (8 427) 61184

Tarnybos specialistai teikia ir individualias konsultacijas telefonu.

Socialinis pedagogas bendradarbiaujant kartu su ugdymo įstaigos bendruomene (pedagogais, specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais) bei kartu su vaiku siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

 

Jolanta Meškauskienė - 2 kab., tel. (8 427) 61184

Kompleksiniam raidos ypatumų vertinimui reikalinga išankstinė registracija (registruoja švietimo įstaigos specialiojo ugdymo pirmininkas).

Teikiamos konsultacijos
Pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.)
Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.) adresu:
J. Janonio g. 11, LT-86132 Kelmė
Tel. (8 427) 61184
El. paštas kelmesppt@takas.lt

Atgal
Mayor
VACLOVAS ANDRULIS
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
August
    2020