Spausdinti puslapio vidurį
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos

Informacija gyventojams

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atliks savivaldybės administracijos paskirti vykdytojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalimi bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-282 patvirtintomis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis.

 • Dėl tikrinamų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijų, patikrinimų tvarkos ir trukmės nustatymo
  (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-20 įsakymas Nr. A-1516)
 • Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdytojų darbo reglamento patvirtinimo
  (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-23 įsakymas Nr. A-365)

Dėl išsamesnės informacijos gyventojai gali kreiptis į Turto valdymo skyriaus vedėją Vaidą Ulvydienę, tel. (8 427) 69063.


Daugiabučių namų gyventojų ir valdytojų dėmesiui

Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, savivaldybei pagal įstatymų nustatytą kompetenciją pavesta vykdyti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-27 d. įsakymu Nr. D1-612 su pakeitimais, Kelmės rajono savivaldybės taryba 2014 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-282 patvirtino Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administravimo veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

Siekdami racionalaus ir glaudaus bendradarbiavimo vykdant priežiūros ir kontrolės funkcijas, raginame daugiabučių namų valdytojus dar kartą peržiūrėti daugiabučio namo dokumentaciją ir pagal galimybes užtikrinti privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

1. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama:

1.1. valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenis);

1.2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;

1.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus;

1.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį;

1.5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka;

1.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams;

1.7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus;

1.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo;

1.9. dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui – ar administravimo, ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre, ar bendrijos įsteigimo faktas registruotas Juridinių asmenų registre ir Nekilnojamojo turto registre; ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais Juridinių asmenų registre perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami kiti nustatyti duomenys apie valdytoją.

Atlikus nurodytus patikrinimus, vadovaujantis taisyklių priede pateikta Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto forma, surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas). Jei reikia, jame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pateikiamas valdytojui, antras saugomas priežiūros ir kontrolės vykdytojo teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, akto kopija pateikiama pareiškėjui.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Vaidą Ulvydienę, Vytauto Didžiojo g. 58 , Kelmė, 212 kab. tel. 8(427) 69 063 el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt   ir į Turto valdymo skyriaus vyr. specialistę Salomėją Ramanauskienę, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 212 kab. tel. 8 (427) 69 063, el. p. salomeja.ramanauskiene@kelme.lt.

________________________________

 

2018 METAIS NUMATYTŲ PATIKRINTI OBJEKTŲ SĄRAŠAS


1

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis  18 butų           5497-5008-9010             Taikos g.7 A,   Tytuvėnų  m.

1975

Tautvydas Pilypas

867650256

patenkinama

2

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis       8 butai         5497-1003-8012            Žemaitės g.1B  Tytuvėnų m.                                                

1971

Tautvydas Pilypas

867650256

    patenkinama

3

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis                         5496-0000-3018                Birutės g.3 Kelmė

1960

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

4

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis                          5497-4000-2018                Birutės g.7 Kelmė

1974

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

5

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 49 butų             5497-6000-6019                Birutės g.19 Kelmė

1976

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

6

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 13 butų             5496-1000-4016            Dariaus ir Girėno g.2 Kelmė

1962

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

7

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 10 butų  5496-1000-4030            Dariaus ir Girėno g.2A Kelmė

1984

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

8

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 12 butų  5496-3000-3018            Dariaus ir Girėno g.4 Kelmė

1963

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

9

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 13 butų  5496-1000-4020            Dariaus ir Girėno g.4B Kelmė

1961

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

10

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 7 bt. namas           5498-4009-7098                   J. Janonio g.11E Kelmė

1984

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

11

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 40 butų  namas             5498-6000-6011                   J. Janonio g.12 Kelmė

1986

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

12

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis  gyvenamas namas   5498-4001-2012                               J. Janonio g.13 Kelmė

1984

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

13

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 40 butų  namas          5498-8000-5012           

J. Janonio g.14 Kelmė

1988

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

14

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis  gyvenamas namas  5498-6000-5014                              J. Janonio g.15 Kelmė

1986

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

15

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis  gyvenamas namas  5498-6000-5014                              J. Janonio g.15S Kelmė

1986

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

16

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 40 butų namas           5498-9000-5017                     J. Janonio g.16 Kelmė

1989

Tautvydas Pilypas

867650256

patenkinama

17

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 20 bt. Gyv. namas 5499-1000-3011               J. Janonio  g.17 Kelmė

1991

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

18

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 25 butų  namas          5499-0000-6018                    J. Janonio g.18 Kel,mė

1990

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

19

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 45 butų  namas              5499-3000-2012              

  J. Janonio g. 26  Kelmė

1993

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

20

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 45 butų  namas            5499-5000-2010               

 J. Janonio g.28  Kelmė

1995

Tautvydas Pilypas

867650256

patenkinama

21

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 30 butų  namas          5499-1000-4010               

J. Janonio g.30 Kelmė

1991

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

22

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 45 butų  namas          5499-1000-5017               

 J. Janonio g. 32 Kelmė

1991

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

23

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 

5497-2001-9010                  Kooperacijos g.28 Kelmė

1972

Tautvydas Pilypas

867650256

patenkinama

24

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis  gyvenamas namas 5499-2000-4013                   Kooperacijos g.30 Kelmė

1994

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

25

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 32 butų           5497-7001-8014                Laucevičiaus g.12 Kelmė

1977

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

26

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis g 40 butų            5497-8001-0019                Laucevičiaus g.16 Kelmė

1978

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

27

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis g 40 butų            5497-8001-0020                Laucevičiaus g.16B Kelmė

1978

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

28

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 24 butų namas 5496-5000-7019                  A. Mackevičiaus g. 2 Kelmė

1965

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

29

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 45 butų  namas           5498-3002-4018             

A. Mackevičiaus g.23 Kelmė   

1983

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

30

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 45 butų  namas          5498-4001-8015                    A. Mackevičiaus g.25 Kelmė                   

1984

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

31

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 45 butų  namas           5498-5001-3011                

A. Mackevičiaus g.27 Kelmė  

1985

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

32

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 30 butų  namas            5498-7001-4018                    A. Mackevičiaus g.29 Kelmė   

1987

Ren. 2010

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

33

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis  namas                             5498-5001-4010              

A. Mackevičiaus g.31 Kelmė   

1985

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

34

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 30 butų  namas          5498-6001-2019                

A. Mackevičiaus g.33 Kelmė   

1986

Tautvydas Pilypas

867650256

patenkinama

35

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 5497-1001-2058                Nepriklausomybės g.20 Kelmė

1971

Tautvydas Pilypas

867650256

patenkinama

36

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 45 butų  namas            5498-4002-9017            Pievų g. 2 Kelmė

1984

Tautvydas Pilypas

867650256

gera

38

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 20 butų  namas           5498-7001-6012            Pievų g. 4  Kelmė     

1987

Tautvydas Pilypas

867650256

Gera
Asmenų, pretenduojančių teikti Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas.

Informacija apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarką

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828) 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką, t. y. asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka savivaldybės vykdomoji institucija. Šis aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas. Kelmės rajone bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką vykdo Kelmės rajono savivaldybės administracija.

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, pateikia dokumentus :

 1. Prašymą įtraukti į sąrašą (pridedama);
 2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją (pridedama);
 3. Registravimo pažymėjimo kopiją.

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, registruojami ir skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt .  Savininkai balsų dauguma pasirenka daugiabučio namo bendrosios nuosavybės objektų administratorių.  Jeigu administratoriaus skyrimo dieną prašymą pateikė tik vienas asmuo, pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 straipsnio 22 punktu, savivaldybės vykdomoji institucija šį asmenį skiria administratoriumi nesušaukusi butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar nesuorganizavusi jų balsavimo raštu. Apie administratoriaus paskyrimą savivaldybės vykdomoji institucija paskelbia daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams savo interneto svetainėje ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentoje).

Gavus naujus prašymus iš asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas ir atitinkančių nustatytus reikalavimus,  Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas bus nuolat papildomas.  


Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir priežiūra

Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės teisę reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262). Kodekso 4.72 - 4.85 straipsniuose nustatyta bendrosios nuosavybės įgyvendinimo - valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka. Numatytos trys bendrosios nuosavybės valdymo formos. Daugiabučio namo bendroji dalinė nuosavybė yra valdoma bendrasavininkų susitarimu. Savininkai bendrąją dalinę nuosavybę gali valdyti steigdami daugiabučio namo savininkų bendriją ar sudarydami jungtinės veiklos sutartį. Jeigu daugiabučių namų savininkai neįsteigę Bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties, jų namo bendrąja nuosavybe turi rūpintis Savivaldybės paskirta administruojanti įmonė.
Savivaldybės paskirtos administruojančios įmonės

Kontaktiniai asmenys:

Vaida Ulvydienė, Turto valdymo skyriaus vedėja,
tel. (8 427)  69063,
el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt;

Salomėja Ramanauskienė, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 427)  69063,
el. p. salomeja.ramanauskiene@kelme.lt.


Teisės aktai:

Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių elgesio kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas Nr. XI-2005 (Žin., 2000, Nr. 74-2262)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 • Kelmės  rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T-77 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo patalpų) administravimo tarifo ir jo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
 • Kelmės  rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T-252  „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-77 patvirtintos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo patalpų) administravimo tarifo apskaičiavimo metodikos 7, 9 ir 11 punktų pakeitimo“
 • Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimas Nr. T-127 „Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-191 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“
 • Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T-268 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai

 

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Balandis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: