Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos

Informacija gyventojams

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atliks savivaldybės administracijos paskirti vykdytojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalimi bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-282 patvirtintomis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis.

Dėl išsamesnės informacijos gyventojai gali kreiptis į Turto valdymo skyriaus vedėją Vaidą Ulvydienę, tel. (8 427) 69063.


Daugiabučių namų gyventojų ir valdytojų dėmesiui

Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, savivaldybei pagal įstatymų nustatytą kompetenciją pavesta vykdyti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-27 d. įsakymu Nr. D1-612 su pakeitimais, Kelmės rajono savivaldybės taryba 2014 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-282 patvirtino Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administravimo veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

Siekdami racionalaus ir glaudaus bendradarbiavimo vykdant priežiūros ir kontrolės funkcijas, raginame daugiabučių namų valdytojus dar kartą peržiūrėti daugiabučio namo dokumentaciją ir pagal galimybes užtikrinti privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

1. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama:

1.1. valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenis);

1.2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;

1.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus;

1.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį;

1.5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka;

1.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams;

1.7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus;

1.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo;

1.9. dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui – ar administravimo, ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre, ar bendrijos įsteigimo faktas registruotas Juridinių asmenų registre ir Nekilnojamojo turto registre; ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais Juridinių asmenų registre perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami kiti nustatyti duomenys apie valdytoją.

Atlikus nurodytus patikrinimus, vadovaujantis taisyklių priede pateikta Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto forma, surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas). Jei reikia, jame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pateikiamas valdytojui, antras saugomas priežiūros ir kontrolės vykdytojo teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, akto kopija pateikiama pareiškėjui.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Vaidą Ulvydienę, Vytauto Didžiojo g. 58 , Kelmė, 212 kab. tel. 8(427) 69 063 el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt   ir į Turto valdymo skyriaus vyr. specialistę Salomėją Ramanauskienę, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 212 kab. tel. 8 (427) 69 063, el. p. salomeja.ramanauskiene@kelme.lt.

________________________________

 

2017 METAIS NUMATYTŲ PATIKRINTI OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Statinio naudotojas,
jo adresas, tel. Nr.

Statinio pavadinimas,
paskirtis,
unikalus Nr.

Statinio pastatymo metai

Statinio
techninis prižiūrėtojas,  vardas,
pavardė,
tel. Nr.

Statinio
būklės
įvertinimas
(gera,
patenkinama,
bloga,
avarinė)

1

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis  8 butai             5495-9005-9012
Dariaus ir Girėno g.2 Tytuv.

1959

Tautvydas
Pilypas
867650256

patenkinama

2

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis  8 butai             40/106430 
Dariaus ir Girėno g. 4 
Tytuvėnai

1959

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

3

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis   8 butai                5495-9004-4016
Durpyno g.12   Tytuvėnai

1959

Tautvydas
Pilypas
867650256

patenkinama

4

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis   9 butai               5496-0005-0019
Durpyno g.16  Tytuvėnai

1960

Tautvydas
Pilypas
867650256

patenkinama

5

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis  18 butų             5499-3001-5011
Durpyno g.16 A Tytuvėnai                            

1993

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

6

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis   8 butai            5496-0005-1016
Durpyno g. 20   Tytuvėnai                         

1960

Tautvydas
Pilypas
867650256

bloga

7

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis    4 butai             5493-2003-9010
Ežero g.11 Tytuvėnai

1932 rek. 1959

Tautvydas
Pilypas
867650256

bloga

8

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis    8 butai            5496-1005-3015
J. Janonio g.7
Tytuvėnų m.

1961

Tautvydas
Pilypas
867650256

patenkinama

9

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis
5496-8003-2013
Maironio g.5A
Tytuvėnų m.                    

1968

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

10

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis       8 butai          5486-0000-1014
Maironio g. 5
Tytuvėnų m.

1960

Tautvydas
Pilypas
867650256

patenkinama

11

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 20 butų  namas 5498-8001-1014
Pievų g. 6  Kelmė

1988

Tautvydas
Pilypas
867650256

Gera

12

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 24 butų                     5496-9001-8016
Raseinių g.3 Kelmė

1969

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

13

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 36 butų                     5497-2003-3016
Raseinių g.5A Kelmė

1972

Tautvydas
Pilypas
867650256

Gera

14

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis
5487-0001-9012                Raseinių g.7 Kelmė

1970

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

15

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 40 butų                     5497-8001-5016
Raseinių g.9 Kelmė

1978

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

16

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 32 butų  namas
4400-1485-2532
Vadeikio g. 1 Kelmė

1989

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

17

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 45 butų  namas
5499-0002-2013
Vadeikio g. 3  Kelmė

1990

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

18

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis gyvenamas 47 butai
5498-1002-1017
Vilties g.14 Kelmė

1981

Tautvydas
Pilypas
867650256

patenkinama

19

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis gyvenamas 48 butai   
5498-0002-6012
Vilties g.18 Kelmė

1980

Tautvydas
Pilypas
867650256

patenkinama

20

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis namas
5496-4001-6013
Vytauto Didžiojo g.45 Kelmė

1964

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

21

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis namas
5494-8002-8015
Vytauto Didžiojo g.56 Kelmė

1964

Tautvydas
Pilypas
867650256

patenkinama

22

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis 7 butų  namas
5495-8003-9012
Vytauto Didžiojo g.61 Kelmė

1958

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

23

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Bendrabutis 
5496-3002-2038
Vytauto Didžiojo g.82 Kelmė

1963

Tautvydas
Pilypas
867650256

patenkinama

24

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis namas su vaistinės patalpomis
4400-1864-6634
Vytauto Didžiojo g.84 Kelmė

1969

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

25

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis
5496-7002-3010
Žemaitės g.51 Kelmė

1967

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

26

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g. 23 Kelmė

Daugiabutis  gyvenamas namas
5486-4000-2014
Prūdo  g.12   Kelmė   

1864

Tautvydas
Pilypas
Tel. 867650256

Avarinės būklės požymiai

27

Jungtinė veiklos sutartis Z. Citavičiaus g.2B, Tytuvėnai

Daugiabutis
5497-0003-9016

1970

Irena
Mikolaitienė

bloga

28

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g. 23 Kelmė

Daugiabutis 8 bt. 5496-9008-6010, Lupikų k., Aušros g. 8

 

Tautvydas
Pilypas
Tel. 867650256

bloga

29

Bendrija ,,Būstas”
Laucevičiaus g.14

Daugiabutis  Laucevičiaus g.14 Kelmė

 

 

 

30

Butų bendrija,
Taikos g. 4, Tytuvėnai

Daugiabutis, 18 butų
5496-9004-2014
Taikos g.4, Tytuvėnai

 

Jūratė
Malčiūvienė
861583391,
12 bt.

bloga

31

Butų bendrija ,,Žegotas”
Durpyno g.4 Tytuvėnai

Daugiabutis
5496-3002-3013

1963

Dorata Jurkienė
9 bt.

gera

32

Butų bendrija
Sodų g.11 Tytuvėnai

Daugiabutis
5498-3003-4014

1983

Saulius
Balinskas

bloga

33

Jungtinė veiklos sutartis J. Janonio g.10, Tytuvėnai

Daugiabutis
5496-7003-7017

1967

Genovaitė Rosinienė 6 bt.

gera

34

Butų bendrija Dariaus ir Girėno g, 6 Tytuvėnai

Daugiabutis
5499-1002-1010

1991

Alfredas Simanavičius

gera

35

Butų bendrija
Žemaitės g.1C Tytuvėnai

Daugiabutis
5498-4004-3018

1984

Aldutis
Prapuolenis

patenkinama

36

UAB “Kelmės vietinis ūkis” Žemaitės g.23 Kelmė

Daugiabutis
5495-9000-2014
Birutės g.1 Kelmė

1959

Tautvydas
Pilypas
867650256

gera

37

Jungtinė veikla
Dvaro g.13   Kelmė   

Daugiabutis  gyvenamas namas
5486-4000-1017
Dvaro g.13   Kelmė   

1864

Loreta Černik
867522881

patenkinama

38

Butų bendrija ,,Ardaičiai”
Durpyno g.8 Tytuvėnai

Daugiabutis
5495-9004-3019

1959

Rimas
Levickas

patenkinama

39

Jungtinė veikla
Dvaro g.17   Kelmė   

Daugiabutis  gyvenamas namas
5482-5000-1010
Dvaro g.17   Kelmė   

1835

Loreta Černik
867522881

patenkinama

40

Butų bendrija Žemaitės g.1A Tytuvėnai

Daugiabutis
5496-8004-2016

1968

Irma
Vaičiulienė
860876932

patenkinama

41

Butų bendrija
Durpyno g.2 Tytuvėnai

Daugiabutis
5498-0002-7018

1980

Kazimieras Vytautas Mačiulevičius

patenkinama
Tel. 861370600

42

DNSB,,Santarvė”             Birutės g. 2, Kelmė
UAB ,,Adminvalda”

Daugiabutis namas
5422/0008:317

Rek.
2012

A. Prokopavičius
Evaldas Kmitas 860234355

gera

43

DNSB,,Santarvė”             Birutės g. 2, Kelmė
UAB ,,Adminvalda”

Daugiabutis namas
5422/0008:316

Rek.
2012

A. Prokopavičius

gera

44

Butų bendrija
,, Kokštas ” Jaunimo g.4 Tytuvėnai

Daugiabutis
40/105536

 

Leonas
Kokšta
59152

 

45

Butų bendrija
,,Žibutis”J. Janonio g.6A Tytuvėnai

Daugiabutis
40/105585

 

Henrikas Jankauskas
861359770

 

46

Jungtinė veiklos sutartis J. Janonio g.6, Tytuvėnai

Daugiabutis
5496-2005-0017

1962

Jonas Sinušas
868959166, 7 bt.

patenkinama

47

Jungtinė veiklos sutartis J. Janonio g.9, Tytuvėnai

Daugiabutis
5496-1005-4012

1961

Genovaitė
Banaitienė,
4 bt.

patenkinama

48

Butų bendrija
,,Juružė”J. Janonio g.8 Tytuvėnai

Daugiabutis
5496-7003-6012

1967

Birutė
Jurevičienė
865060454
4 bt.

gera

49

Jungtinė veiklos sutartis  Taikos g.9, Tytuvėnai

Daugiabutis
5496-1006-7011
1961

Danutė
Birgelienė
868511886
2 bt.

patenkinama

50

Butų bendrija
,,Aušaja”J. Janonio g.3 Tytuvėnai

Daugiabutis
5495-9004-7019
1959 Sandra
Švickienė
7 bt.
patenkinama

 
Asmenų, pretenduojančių teikti Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas.

Informacija apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarką

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828) 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką, t. y. asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka savivaldybės vykdomoji institucija. Šis aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas. Kelmės rajone bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką vykdo Kelmės rajono savivaldybės administracija.

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, pateikia dokumentus :

  1. Prašymą įtraukti į sąrašą (pridedama);
  2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją (pridedama);
  3. Registravimo pažymėjimo kopiją.

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, registruojami ir skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt .  Savininkai balsų dauguma pasirenka daugiabučio namo bendrosios nuosavybės objektų administratorių.  Jeigu administratoriaus skyrimo dieną prašymą pateikė tik vienas asmuo, pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 straipsnio 22 punktu, savivaldybės vykdomoji institucija šį asmenį skiria administratoriumi nesušaukusi butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar nesuorganizavusi jų balsavimo raštu. Apie administratoriaus paskyrimą savivaldybės vykdomoji institucija paskelbia daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams savo interneto svetainėje ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentoje).

Gavus naujus prašymus iš asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas ir atitinkančių nustatytus reikalavimus,  Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas bus nuolat papildomas.  


Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir priežiūra

Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės teisę reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262). Kodekso 4.72 - 4.85 straipsniuose nustatyta bendrosios nuosavybės įgyvendinimo - valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka. Numatytos trys bendrosios nuosavybės valdymo formos. Daugiabučio namo bendroji dalinė nuosavybė yra valdoma bendrasavininkų susitarimu. Savininkai bendrąją dalinę nuosavybę gali valdyti steigdami daugiabučio namo savininkų bendriją ar sudarydami jungtinės veiklos sutartį. Jeigu daugiabučių namų savininkai neįsteigę Bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties, jų namo bendrąja nuosavybe turi rūpintis Savivaldybės paskirta administruojanti įmonė.
Savivaldybės paskirta administruojanti įmonė

Kontaktiniai asmenys:

Vaida Ulvydienė, Turto valdymo skyriaus vedėja,
tel. (8 427)  69063,
el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt;

Salomėja Ramanauskienė, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 427)  69063,
el. p. salomeja.ramanauskiene@kelme.lt.


Teisės aktai:

Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių elgesio kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas Nr. XI-2005 (Žin., 2000, Nr. 74-2262)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

  • Kelmės  rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T-77 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo patalpų) administravimo tarifo ir jo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
  • Kelmės  rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T-252  „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-77 patvirtintos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo patalpų) administravimo tarifo apskaičiavimo metodikos 7, 9 ir 11 punktų pakeitimo“
  • Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimas Nr. T-127 „Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • Kelmės  rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T-130 Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
  • Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T-254 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-130 patvirtintos Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos 13 punkto ir 1 priedo pakeitimo“
  • Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-191 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“
  • Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T-268 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai

 

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Vasaris
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: